21.8.2022 Klubové zkoušky z vodní práce retrieverů - KZVP CACT, Horní Studénky

Wiguška se dne 21.8.2022 stává lovecky upotřebitelným psem. 

Za krásné 🌧 deštivé neděle jsem se vydala s Wiguškou směr Horní Studénky na zkoušky vodní práce retrieverů. Vylosovali jsme si číslo 15. Naše první disciplína byla vyhledávání v rákosí, Wigi byla rozhodčími oceněna nejvyšší známku, což je číslo 4. 👏👍💪 Pro vůdce je to krásný pocit, když vidí, jak pes krásně pracuje a spolupracuje. Wigi ukázala během celého dne, co jí jde, ale i to, na čem budeme pracovat. Zkoušky jsme prošli se známkami 3x známka 3, 6x známka 4. Nervozita stoupala a největší respekt jsem měla z poslední disciplíny a to je  “chování na stanovišti u vody”, kterou jsme neměli kde nacvičit a byla to pro nás vlastně premiéra. Z této disciplíny jsme si odnášeli známku 2.  Dva měsíce po OVVR, jsme zvládli vyšší zkoušky, jsem na tu moji holku holandskou moc pyšná.

KLUBOVÉ ZKOUŠKY Z VODNÍ PRÁCE – KZVP CACT

Na tomto druhu zkoušek prokazují retrieveři vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti pro práci při lovu vodní zvěře. Vodní práce je doménou všech plemen retrieverů a je vhodné, aby tyto zkoušky absolvovali. Zkoušky z vodní práce kvalifikují retrievera pro loveckou upotřebitelnost na drobnou zvěř.
Na těchto klubových zkouškách jsou zadávány tituly CACT a res.CACT. Toliko oficiální informace z webu. Opět si dovolím připomenout, že tituly jsou nenárokové.

1. Navádění na dvě kachny na hluboké vodě

(Časový limit 10 min)

Zkušební řád
Retriever musí dokázat, že umí z vodní hladiny přinášet střelenou vodní zvěř a je při tom dobře ovladatelný.
Rozhodčí nejprve vhodí na zrcadlo první kachnu („A“) tak, aby to pes neviděl. Již v přítomnosti psa, který sedí u zrcadla a je již zkoušen, vhodí rozhodčí s výstřelem na zrcadlo druhou kachnu („B“) tak, aby oba kusy spolu s místem pro vypouštění psa svíraly přibližně úhel 90 stupňů. Na pokyn rozhodčího je pes vyslán k přinášení. Pes upoutaný na vodítku obdrží nejlépe známku 3, pes, který vyrazí pro kus bez povelu, obdrží nejlépe známku 2. Na SZVP a VZPR si pořadí donesení kachen zvolí vůdce.
Donesení kachen v opačném pořadí bude hodnoceno nejlépe známkou 2. Pes má plavat nejkratší cestou ke kusu. Známku lze snížit za špatnou ovladatelnost a hledání v jiném směru. Pes smí být ovládán jemnými povely, aniž by to mělo vliv na známku za předpokladu, že na každý vydaný povel správně zareaguje. Přinesený kus má pes správně odevzdat.
Přinášení každého kusu se hodnotí pomocnými známkami, rovněž i poslušnost a ovladatelnost se hodnotí pomocnou známkou.
Hodnocení:
Známka 4 – pes je v klidu volně a přinese kachny ve správném pořadí
Známka 3 – pes je v klidu uvázaný a přinese kachny ve správném pořadí
Známka 2 – pes jde na povel, ale zamění kachny nebo vyrazí, ale kachny přinese ve správném pořadí
Známka 1 – pes vyrazí a také zamění kachny
Známka 0 – pes nepřinese obě kachny v časovém limitu 10 minut

2. Vyhledávání v rákosí

(Časový limit: 4 minuty)

Zkušební řád:
Zkouší se v rákosí, břehových a vodních krytinách tak, aby musel pes i místy plavat. Má prokázat, že je schopen živou zvěř zdvihnout a ulovenou zvěř dohledat. Nepovažuje se za chybu, když pes opustí rákosí, ale na povel vůdce se ihned ochotně vrací a bez váhání pokračuje v práci. Příliš časté vybíhání a mělké hledání je však projevem nedostatečné chuti k práci a je považováno za chybu.
Hodnocení:
Známkou 4 se hodnotí pes, který určený prostor s chutí a systematicky prohledává, jde dostatečně daleko se snahou nalézt zvěř, ihned ochotně reaguje na povely vůdce.
Známkou 3 se hodnotí pes, který určený prostor dobře prohledává, ale po vyběhnutí z rákosí se vrací neochotně a vůdce ho musí více povely pobízet.
Známkou 2 se hodnotí pes, který prohledává rákosí bez systému a zájmu, nejde dostatečně daleko ani při častém povzbuzování.
Známkou 1 se hodnotí pes, který prohledává rákosí pouze na okraji a vůdce ho musí pro neochotu k práci stále povzbuzovat.
Známkou 0 se hodnotí pes, který nemá zájem v rákosí vůbec pracovat.

 

3. Dohledávka kachny pohozené v rákosí

(Časový limit: 10 minut)

Zkušební řád:
Rozhodčí vhodí kachnu do rákosí, nebo jiné břehové krytiny 5 metrů od kraje. Vůdce ani pes nesmí vidět, kam byla kachna vhozena. Pes je vypuštěn cca 30 kroků před pohozenou kachnou. Způsob přinesení zvěře se ohodnotí v disciplíně přinášení pomocnou známkou.
Hodnocení:
Známkou 4 se hodnotí pes, který dohledá a správně odevzdá zvěř do 5ti minut,
Známkou 3 do 7mi minut,
Známkou 2 do 9ti minut,
Známkou 1 do 10ti minut.
Známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu kachnu vůdci nepřinese.

4. Aport v terénu

(časový limit: 5 minut)

Zkušební řád:
Zkouší se v terénu, který má odhozenou zvěř zakrývat, pes i vůdce vidí odhození zvěře. Používá se pernatá zvěř. Pes sedí nebo stojí volně vedle vůdce nebo je upoután na vodítku. Upoutaný pes obdrží o jeden stupeň nižší známku. Současně s výstřelem je asi 40 kroků před psem vyhozen do výšky jeden kus zvěře (na ZPR, VZPR a SZR asi 60 kroků) tak, aby byl zakrýván porostem. Střelec stojí vedle rozhodčího, který vyhazuje zvěř. Pes s vůdcem pozorují vyhození zvěře. Pes musí zůstat klidný a pozorný. Na pokyn rozhodčího vyšle vůdce psa pro zvěř. Pes si má pamatovat místo dopadu zvěře, nejkratší cestou tam doběhnout a v podrostu zvěř dohledat. Použití nosu se vždy cení. Na SZR se zkouší v lese mezi vzrostlými stromy, kus v tomto případě nemusí být zakrytý podrostem.
Hodnocení:
Známku 4 dostane ten pes, který si výborně zapamatuje místo dopadu zvěře, jde nejkratší cestou  a dohledává poměrně krátce a ihned a přímo se vrací.
Známku 3 dostane ten pes, který si dobře zapamatuje oblast dopadu a dohledává jen v okruhu několika metrů.
Známku 2 dostane ten pes, který si místo dopadu zapamatuje jen přibližně a musí ji delší dobu dohledávat.
Známku 1 dostane pes, který si téměř nepamatuje místo dopadu zvěře a kus nalezne v podstatě volnou dohledávkou.
Známku 0 je hodnocen pes, který zvěř do časového limitu vůdci nepřinesl.
Při hodnocení je třeba vzít v úvahu náročnost terénu. Retriever, který vyrazí pro zvěř samovolně bez povelu, musí být hodnocen maximálně známkou 1..

5. Chování po výstřelu

Zkušební řád:
Před každým psem musí být vystřeleno tak, jak to požadují jednotlivé disciplíny. Pes se má po výstřelu chovat korektně. Střelba nesmí psa ovlivnit tak, že uteče nebo se zdráhá pracovat. Bojí-li se výstřelu nebo se po výstřelu vzdálí tak, že se nedá přivolat, dostává známku 0 a vylučuje se z dalšího posuzování. Tento důvod se zapisuje do soudcovské tabulky.
Chyby: bázlivost a neklid po výstřelu. Pes, který zůstane po výstřelu u nohy svého vůdce a ani na jeho rozkaz nechce pracovat, obdrží známku 0.

 

6. Přinášení

Zkušební řád:
Retriever musí zvěř bez váhání uchopit do plné mordy, bez těžkostí přinést a odevzdat buď vůdci do ruky nebo s ní před vůdcem usednout. Rozhodčí vždy zkontrolují, zda pes zvěř mačkáním nepoškodil.
Vůdce může dát psovi maximálně 3 povely k přinesení, vyjma povelu při vypuštění psa. Každý další povel vždy snižuje známku o jeden stupeň. Nepřinese-li pes zvěř ani na třetí povel, hodnotí se známkou 0 a na zkouškách neobstojí.
Chyby: Otálení nad zvěří, mačkání, nadhazování zvěře, obcházení vůdce, váhání při návratu k vůdci, lovení s kusem v mordě, upuštění zvěře se vzdálením mordy od kusu, prokazatelné zapírání zvěře. Je-li pes v kontaktu s aportem, jakékoliv další povely i optické, snižují známku o jeden stupeň. Pes, který zvěř načíná, hrobaří, nebo ji upustí a vzdálí se od ní, je hodnocen známkou nula a na zkouškách neobstojí. Vylučující chybou je když pes bere 2 kusy najednou (při disciplínách se dvěma aporty).

 

7. Vodění psa


Vodění na řemeni
Během disciplíny vůdce nesmí držet vodítko v ruce a usměrňovat pohyb psa a nesmí dávat psovi žádné povely. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani táhnout. Nemá se zaplétat do keřů ani zachytávat za stromy. Vůdce projde kolem několika keřů nebo stromů těsně, aby dokázal, jak pes zvládá vodění. Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li se za stromy nebo keře, nebo ho správně nenásleduje, obdrží za každou chybu o stupeň sníženou známku.
Vodění volně
Pes má jít klidně za patami svého vůdce nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat. Pes nesmí vůdci při chůzi překážet nebo jej zdržovat.
Chyby: Předbíhání, tahání, napnutí vodítka, zaostávání. Při opakovaném trhání a kňučení při spatření zvěře nebo při střelbě se hodnotí pes známkou 0. V lese nesmí pes zaskakovat za stromy, musí sledovat vůdce a v žádném případě jej nesmí omezovat v pohybu.

8. Poslušnost a ovladatelnost

(časový limit: po celou dobu soutěže)

Zkušební řád:
Poslušnost a ovladatelnost jsou základní dovednosti loveckého psa. Pes musí ochotně a okamžitě uposlechnout a vykonat každý hlasitý nebo jiný rozkaz svého vůdce. Nereaguje-li pes na povel svého vůdce, považuje se to za chybu v poslušnosti. Pes, který z jakýchkoliv příčin neuposlechne svého vůdce a nedá se připnout na vodítko, vylučuje se z dalšího posuzování. Když se vzdálí z vlivu svého vůdce a do 10ti minut se nevrátí, vylučuje se rovněž ze zkoušek. Hodnotí se dílčími známkami ze všech disciplín, ve kterých se pes v této disciplíně posuzuje a ze kterých se spočítá průměr.

9. Chování na stanovišti u vody

(Časový limit: 10 minut)

Zkušební řád:
Pes musí být na stanovišti při vodní práci úplně klidný. Vůdce stojí čelem k leči, psa má volně (nebo na vodítku) vedle sebe bez dotyku s vůdcem.
Postupuje se tak, že se vůdci rozestaví asi 20 kroků jeden vedle druhého, jako při obstavené leči. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmí být v blízkosti tohoto prostoru. Disciplína se zkouší asi 10 minut, pomocníci jsou rozestavěni mezi zkoušenými psy, asi po 2 minutách loveckým způsobem vystřelí, zvěř se však nestřílí.
Hodnocení:
Pes odložený na vodítku dostane vždy o jeden stupeň nižší známku.
Pes, který je na stanovišti neklidný, kňučí, je nervózní, uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří, je hodnocen jedině známkou 0.

 

10. Radost z práce

(časový limit: po celou dobu soutěže)

Zkušební řád:
Typickým znakem retrieverů je vrozená a neutuchající radost z práce. Projevuje se tím, že pes má stále zájem o práci a soustavně plní požadované úkoly. Psi, kteří neplní úkoly vůdce s nadšením, nemají radost z práce. Při posuzování radosti z práce se hodnotí úsilí psa a vůle po dobře vykonané práci, která se projevuje v průběhu celých zkoušek. Hodnotí se dílčími známkami ze všech stanovišť, ze kterých se pak počítá průměr.

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments